پویش ایده

  موضوع : خبرها تاریخ ارسال : 5 بهمن 1394, 23:05
  پویش ایده


  مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  این مدل سعی می نماید با یکپارچه سازی منابع و بکارگیری قابلیت های فناوری مشترک با شرکتها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و ایجاد و اجرای راه حلهای تعریف شده در مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و دستیابی به زنجیره ارزش، موجب کاهش هزینه های مخاطبین خود گشته و با تاکید به باز مهندسی فرآیندهای مالی و مدیریت دارایی، به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای مالی بوجود آمده همراه با ایمن ترین و کم هزینه ترین راه حل ممکنه و باتلاش در یک همکاری مشارکتی فی مابین مدل و مخاطبین امکان استمرار و پایداری یک کسب و کار را پایه ریزی نماید.
  اجرایی نمودن و عملیاتی شدن مدل:
  سیستم راهبردی مدل بعهده یک نهاد مالی که بعنوان سیاستگذار مالی و مدیریت دارایی مدل خواهد شد می باشد. این نهاد مالی تحت عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) در قالب سهامی عام، پس از جذب و هدایت مخاطبین و با مشارکت مخاطب متقاضی در سازمان بورس و ارواق بهادار به ثبت خواهد رسید.
  صندوق های سرمایه گذاری پروژه و یا ساختمان بعنوان یکی از محورهای اصلی مدل و کانال ارتباطی مدل با مخاطبین می باشند که با تاسیس و ایجاد اولین صندوق به اهدافی از جمله شاخص ترین آن، متمرکز شدن مخاطبین و تجربه مخاطبین در بازار سرمایه را می توان برشمرد.
  سیستم راهبردی مدل قبل از تاسیس هلدینگ گونه ای تعریف گردیده که عوامل اجرایی ایجاد زیرساخت مدل در قالب ارکان صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به واسطه همگن بودن فعالیت ایشان با هلدینگ، تا زمان تاسیس عهده دار ایجاد زیرساخت مدل باشند. مضافاً اینکه براساس وظایف ذاتی خود که مکلف و موظف به رعایت قوانین و ضوابط و دستورالعمل های حاکم در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی می باشند، قطعاً منطبق با قانون حافظ منافع مخاطبین پذیرنده مشارکت نیز خواهند بود.

  معرفی هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) سهامی عام در مدل زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار:
  موضوع فعالیت های اصلی شرکت تشکیل، راه اندازی، شرکت داری انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مداخله یابد.
  بخشی از سایر زمینه فعالیت هلدینگ :
  ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخصی حقوقی سرمایه پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه
  ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
  معرفی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان:
  مجموعه مقررات تاسیس و فعالیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اواخر فروردین 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری مذکور در بند هـ . قانون توسعه ابزارهای نهاد مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
  صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان مزایایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است که به اختصار به 4 مورد آن اشاره می شود :
  الف ـ سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این صندوق ها، از سود ساخت واحدهای سرمایه گذاری ساختمان پروژه صندوق بهره مند می شود
  ب ـ سرمایه گذار می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمانی از طریق فروش به بازار گردان به نقد تبدیل کند
  ج ـ سرمایه گذار می تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه را از طریق تارنمای صندوق دریافت کند.
  د ـ سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان از تضمین بانک در اصل سرمایه و سود سرمایه می تواند برخوردار باشد.
  معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پیشنهادی مدل جهت ایجاد زیرساخت مدل:
  متعهد پذیره نویس ـ بانک عامل
  بازارگردان صندوق ـ کارگزار رسمی بانک عامل
  مدیر صندوق ـ سبدگردان فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  متولی ـ مشاور سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  حسابرس ـ معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور
  مدیریت ساخت ـ دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مدیر ناظر ـ دارای پروانه اشتغال به نظارت در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مجمع صندوق ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  ارزشهای پیشنهادی (مزیت) مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  ـ امکان دستیابی پذیرندگان و اعضای باشگاه به خط اعتباری برای بکارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
  ـ دستیابی اعضای باشگاه به بازار کار جدید و قابل اطمینان براساس پشتوانه مالی و مدیریت دارایی هلدینگ
  ـ توسعه و رشد گستره بازار کار فعلی مشارکت کنندگان
  ـ تضمین و امنیت شغلی مشارکت کنندگان بواسطه کسب خط اعتباری
  ـ تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از محل خط اعتباری ایجادی مدل برای مشارکت کنندگان.
  لازم به ذکر می باشد ارزشهای پیشنهادی مدل از ابتدا و در طول برنامه بشکل تعریف شده قابلیت عرضه و بهره برداری را خواهد داشت .


   درصورت تمایل به عضویت کد 1 را به سامانه پیامکی باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار پیامک فرمایید.
  سامانه پیامکی: 50002666404372


  ------
  ---------------------------------------


  کلیات باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  باشگاه مشتریان، واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط مدل برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای درک شده توسط مشتری راه اندازی و اجرا می شود که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش بهره وری همراه با ایجاد رابطه عاطفی با مشتریان می باشد.
  چشم انداز، اهداف و استراتژیهای مدل در جهت ایجاد کسب و کار پایدار در گردهم آیی اعضای باشگاه در زمان تشکیل مجمع و نیز پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان به تفصیل توسط کمیته راهبردی مدل ارائه خواهد شد.
  • زیرساختهای تعریف شده در باشگاه مشتریان مدل کسب و کار در چند محور اصلی طبقه بندی می شود:
  ـ زیر ساختهای نرم افزاری شامل انواع سیستمهایی که مرتبط با مدل بوده بشرح ذیل می باشد:
  LMS (نرم افزار مدیریتی باشگاه مشتریان)
  CMS (نرم افزار مدیریت محتوای سایت باشگاه مشتریان)
  CRM (نرم افزار مدیریت روابط مشتریان)
  CSM (نرم افزار مدیریت بخش رضایت مشتریان)
  SMS (نرم افزار مدیریت پیام کوتاه)
  ـ زیرساختهای سخت افزاری شامل انواع بسترهای اولیه بشرح ذیل می باشد:
  سرور و شبکه
  سیستم های کامپیوتری
  دسترسی به اینترنت
  yuferturajeact 23 شهریور 1398 03:57

  <a href="http://press-90.ru/user/lisicMen/">http://press-90.ru/user/l
  isicMen/</a>

  <a href="http://parusnie-yahti.ru/user/yarceWaips/">http://parusnie-y
  ahti.ru/user/yarceWaips/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  grachBreriabip 25 شهریور 1398 23:34

  <a href="http://kkm-plus.com/forum/user/19867/">http://kkm-plus.com/f
  orum/user/19867/</a>

  <a href="http://www.bbs.zhusuu.com/home.php?mod=space&uid=47738">http
  ://www.bbs.zhusuu.com/home.php?mod=space&uid=47738</a>

  <a href="http://zeldomes.ru/user/kocheEneds/">http://zeldomes.ru/user
  /kocheEneds/</a>

  <a href="http://www.cledi.org.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=1265003">
  http://www.cledi.org.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=1265003</a>

  <a href="http://chernousovajazz.ru/user/kadcyTub/">http://chernousova
  jazz.ru/user/kadcyTub/</a>

  <a href="http://www.pc2163.com/space-uid-53584.html">http://www.pc216
  3.com/space-uid-53584.html</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  istomuniory 26 شهریور 1398 04:39

  <a href="http://www.mcxiexiaoyu.8uuzg.com/space-uid-68514.html">http:
  //www.mcxiexiaoyu.8uuzg.com/space-uid-68514.html</a>

  <a href="http://imp72.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=26731">htt
  p://imp72.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=26731</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  saharciz 27 شهریور 1398 18:31

  <a href="http://wikikids.ru/user/kasatvuh/">http://wikikids.ru/user/k
  asatvuh/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ustyudonna 28 شهریور 1398 07:48

  <a href="http://andrei1.ru/member.php/133826-vikasbic">http://andrei1
  .ru/member.php/133826-vikasbic</a>

  <a href="http://3dot14.ru/index.php?subaction=userinfo&user=kocheBom">
  ;http://3dot14.ru/index.php?subaction=userinfo&user=kocheBom</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  sutulgoatt 28 شهریور 1398 17:45

  <a href="http://p1spb.ru/user/evseeWat/">http://p1spb.ru/user/evseeWa
  t/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  yarceboislip 29 شهریور 1398 00:20

  <a href="http://www.gladkihmaria.ru/user/vovspfuert/">http://www.glad
  kihmaria.ru/user/vovspfuert/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  MegaDok 29 شهریور 1398 04:39

  Good CVV
  Megasearch.su Currently Tracking Over 500,000k Entries Over 30+ Distribution Services
  Jstash Approved Unicc TrumpDumps Fe-Shop And Many More
  cvv shop admin

  Megasearch Dot Su
  shop dumps 101
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  JLDennis 29 شهریور 1398 18:52

  Экономьте свое время, выбирая отдых заранее в нашем турагентство горящие туры путевки по низким ценам, отказные туры и горящие путевки, а также речные и морские круизы.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  suvorQuit 30 شهریور 1398 04:10

  <a href="http://bakalcrb.ru/about/forum/user/127899/">http://bakalcrb
  .ru/about/forum/user/127899/</a>

  <a href="http://razda4i.ru/user/sharsKeesk/">http://razda4i.ru/user/s
  harsKeesk/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  augzyts 9 مهر 1398 12:45

  BUCKLE kiabi интернет магазин И уже сквозь 2 часа были для месте.

  Сбережения (вклады, инвестиционные и пенсионные паи, акции и т. Вероятно, это прозвучит чересчур патетично, только, в сущности, они лишали себя жизни из-за любви. Это всё свидетельствует о правильности выбора обучения преподавателей и является хорошим залогом на будущее сотрудничество. Почти ликвидация, быль, сама пошла к психологу. Когда Вы встречаете статьи типа «10 идеальных поз для женского оргазма», их либо написал неграмотный человек, либо вам простой дурят голову, пытаясь таким образом привлечь ваше внимание.
  Индонезия https://mikheeff.ru Они многое теряют сиречь начинают тосковать в постели, а зря.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  egorotig 15 مهر 1398 23:39

  <a href="http://m.zigui123.com/home.php?mod=space&uid=144068">http://
  m.zigui123.com/home.php?mod=space&uid=144068</a>

  <a href="http://lestnica-ekb.ru/forum/user/30301/">http://lestnica-ek
  b.ru/forum/user/30301/</a>

  <a href="http://cdcrus.com/user/ikanodab/">http://cdcrus.com/user/ika
  nodab/</a>

  <a href="http://csmouse.net/user/gromyMon/">http://csmouse.net/user/g
  romyMon/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  kozlomayoms 16 مهر 1398 07:41

  <a href="http://xn----ctbseddincbgphef9n.xn--p1ai/communication/forum/user/51
  18/">http://xn----ctbseddincbgphef9n.xn--p1ai/communication/forum/user/
  5118/</a>

  <a href="http://iwanttobelieve.ru/user/malysdek/">http://iwanttobelie
  ve.ru/user/malysdek/</a>

  <a href="http://profi52.ru/user/dulcefab/">http://profi52.ru/user/dul
  cefab/</a>

  <a href="http://www.1modapk.com/user/tkachItaxy/">http://www.1modapk.
  com/user/tkachItaxy/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  andriNague 16 مهر 1398 23:00

  <a href="http://abbv.ru/forum/user/14565/">http://abbv.ru/forum/user/
  14565/</a>

  <a href="http://xn----7sbabfv5bqnrfohr3ihg.xn--p1ai/user/malysdah/">h
  ttp://xn----7sbabfv5bqnrfohr3ihg.xn--p1ai/user/malysdah/</a>

  <a href="http://zhuli.icoolcn.com/home.php?mod=space&uid=579429">http
  ://zhuli.icoolcn.com/home.php?mod=space&uid=579429</a>

  <a href="http://vinochok-dnz17.in.ua/user/nikonMOM/">http://vinochok-
  dnz17.in.ua/user/nikonMOM/</a>

  <a href="http://www.gydomespatys.lt/user/tokarfap/">http://www.gydome
  spatys.lt/user/tokarfap/</a>

  <a href="http://www.irkduma.ru/forum/user/14379/">http://www.irkduma.
  ru/forum/user/14379/</a>

  <a href="http://www.off-team.raidghost.com/viewtopic.php?f=3&t=1050&p=34653#p
  34653">http://www.off-team.raidghost.com/viewtopic.php?f=3&t=1050&p=346
  53#p34653</a>

  <a href="http://lyceum8.su/communication/forum/user/3874/">http://lyc
  eum8.su/communication/forum/user/3874/</a>

  <a href="http://imc-bel.ru/forum/user/43834/">http://imc-bel.ru/forum
  /user/43834/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  solovFraunk 17 مهر 1398 01:59

  <a href="http://ograda-opt.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4795">
  ;http://ograda-opt.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4795</a>

  <a href="http://xn--c1artdb.xn--p1ai/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=
  profile_view&UID=55669">http://xn--c1artdb.xn--p1ai/communication/forum
  /index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=55669</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  RobertUC 17 مهر 1398 02:16

  Наш сайт юридической помощи создан специально, чтобы сделать сотрудничество сторон по правовым вопросам максимально комфортным и простым, что позволяет оказывать юридическую помощь на новом уровне.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  tolbaWermorp 17 مهر 1398 06:37

  <a href="http://milanmarittima.ru/user/kozyrcic/">http://milanmaritti
  ma.ru/user/kozyrcic/</a>

  <a href="http://www.2ufa.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4031">h
  ttp://www.2ufa.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4031</a>

  <a href="http://endoinfo.ru/consultations/user/606674/">http://endoin
  fo.ru/consultations/user/606674/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  golubwaxy 19 مهر 1398 14:56

  <a href="http://minecraft.kginfoservs.com/forum/showthread.php?tid=428492&quo
  t;>http://minecraft.kginfoservs.com/forum/showthread.php?tid=428492</a>
  ;

  <a href="http://oblosvita.com/user/titovref/">http://oblosvita.com/us
  er/titovref/</a>

  <a href="http://newsbook.lv/user/malcecoave/">http://newsbook.lv/user
  /malcecoave/</a>

  <a href="http://xn--80aaakmybjesnhrnph4n.xn--p1ai/user/minaetrile/">h
  ttp://xn--80aaakmybjesnhrnph4n.xn--p1ai/user/minaetrile/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ScamKes 19 مهر 1398 16:32

  Fraud Ripper List
  http://uniccshop.cm
  http://uniccshop.de
  http://unicc-shop.net
  http://www.uniccshop-bazar.com


  Scam Fraud Ripper List
  http://uniccshop.cm
  http://uniccshop.de
  http://unicc-shop.net
  http://www.uniccshop-bazar.com
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  dumanRHING 19 مهر 1398 22:02

  <a href="http://lippt.ru/user/malahgah/">http://lippt.ru/user/malahga
  h/</a>

  <a href="http://tlkpro.ru/user/paramNug/">http://tlkpro.ru/user/param
  Nug/</a>

  <a href="http://hongoccan.net/dienan4/member.php?88394-repinchich">ht
  tp://hongoccan.net/dienan4/member.php?88394-repinchich</a>

  <a href="http://maga-music.ru/user/sazondiase/">http://maga-music.ru/
  user/sazondiase/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  mal.cfrance 20 مهر 1398 00:57

  <a href="http://vedminagora.ru/user/merkuCibra/">http://vedminagora.r
  u/user/merkuCibra/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  unloap 20 مهر 1398 05:05

  <a href="http://xn--80aaaondebbc3au4bnpo4d7h.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?pid
  =685918#p685918">http://xn--80aaaondebbc3au4bnpo4d7h.xn--p1ai/forum/vie
  wtopic.php?pid=685918#p685918</a>

  <a href="http://soccer-tournament.info/soccer-tournament.us/forum/viewtopic.p
  hp?f=4&t=56220">http://soccer-tournament.info/soccer-tournament.us/foru
  m/viewtopic.php?f=4&t=56220</a>

  <a href="http://www.jundokan.kherson.ua/user/milyuWaith/">http://www.
  jundokan.kherson.ua/user/milyuWaith/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  beecreva 22 مهر 1398 08:45

  <a href="http://kinozagryzka.ru/user/milyucrype/">http://kinozagryzka
  .ru/user/milyucrype/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  RichardZep 22 مهر 1398 23:06

  You reported that effectively.

  viagra cialis cena
  <a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis sendt fra eu</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Stevewah 23 مهر 1398 07:44

  Carding Fraud Scam Site
  Scam Fraud Ripper List FeShop Scam
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  Carding Credit Carding Hack All Illegal Work
  Ferum-Acc18
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  http://fe-acc18.su
  https://fe-acc18.su
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  RobertGQ 24 مهر 1398 18:33

  Buy at a low price viagra generico 25 mg This drug can cure erectile dysfunction, and provide high quality sex life.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  svirisise 27 مهر 1398 13:59

  <a href="http://apteka-verner.ru/forum/user/1172/">http://apteka-vern
  er.ru/forum/user/1172/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  GZRandy 27 مهر 1398 15:07

  Бесплатно Проверить автомобиль на золог у банка актуальная тема для тех, кто решился на покупку ТС с пробегом.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ارسال نظر
  برای ارسال دیدگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  کد امنیتی :
  عکس خوانده نمی شود
نظرشما در مورد سیستم؟

www.Pooyeshideh.ir