پویش ایده

  موضوع : خبرها تاریخ ارسال : 5 بهمن 1394, 23:05
  پویش ایده


  مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  این مدل سعی می نماید با یکپارچه سازی منابع و بکارگیری قابلیت های فناوری مشترک با شرکتها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و ایجاد و اجرای راه حلهای تعریف شده در مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و دستیابی به زنجیره ارزش، موجب کاهش هزینه های مخاطبین خود گشته و با تاکید به باز مهندسی فرآیندهای مالی و مدیریت دارایی، به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای مالی بوجود آمده همراه با ایمن ترین و کم هزینه ترین راه حل ممکنه و باتلاش در یک همکاری مشارکتی فی مابین مدل و مخاطبین امکان استمرار و پایداری یک کسب و کار را پایه ریزی نماید.
  اجرایی نمودن و عملیاتی شدن مدل:
  سیستم راهبردی مدل بعهده یک نهاد مالی که بعنوان سیاستگذار مالی و مدیریت دارایی مدل خواهد شد می باشد. این نهاد مالی تحت عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) در قالب سهامی عام، پس از جذب و هدایت مخاطبین و با مشارکت مخاطب متقاضی در سازمان بورس و ارواق بهادار به ثبت خواهد رسید.
  صندوق های سرمایه گذاری پروژه و یا ساختمان بعنوان یکی از محورهای اصلی مدل و کانال ارتباطی مدل با مخاطبین می باشند که با تاسیس و ایجاد اولین صندوق به اهدافی از جمله شاخص ترین آن، متمرکز شدن مخاطبین و تجربه مخاطبین در بازار سرمایه را می توان برشمرد.
  سیستم راهبردی مدل قبل از تاسیس هلدینگ گونه ای تعریف گردیده که عوامل اجرایی ایجاد زیرساخت مدل در قالب ارکان صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به واسطه همگن بودن فعالیت ایشان با هلدینگ، تا زمان تاسیس عهده دار ایجاد زیرساخت مدل باشند. مضافاً اینکه براساس وظایف ذاتی خود که مکلف و موظف به رعایت قوانین و ضوابط و دستورالعمل های حاکم در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی می باشند، قطعاً منطبق با قانون حافظ منافع مخاطبین پذیرنده مشارکت نیز خواهند بود.

  معرفی هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) سهامی عام در مدل زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار:
  موضوع فعالیت های اصلی شرکت تشکیل، راه اندازی، شرکت داری انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مداخله یابد.
  بخشی از سایر زمینه فعالیت هلدینگ :
  ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخصی حقوقی سرمایه پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه
  ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
  معرفی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان:
  مجموعه مقررات تاسیس و فعالیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اواخر فروردین 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری مذکور در بند هـ . قانون توسعه ابزارهای نهاد مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
  صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان مزایایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است که به اختصار به 4 مورد آن اشاره می شود :
  الف ـ سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این صندوق ها، از سود ساخت واحدهای سرمایه گذاری ساختمان پروژه صندوق بهره مند می شود
  ب ـ سرمایه گذار می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمانی از طریق فروش به بازار گردان به نقد تبدیل کند
  ج ـ سرمایه گذار می تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه را از طریق تارنمای صندوق دریافت کند.
  د ـ سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان از تضمین بانک در اصل سرمایه و سود سرمایه می تواند برخوردار باشد.
  معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پیشنهادی مدل جهت ایجاد زیرساخت مدل:
  متعهد پذیره نویس ـ بانک عامل
  بازارگردان صندوق ـ کارگزار رسمی بانک عامل
  مدیر صندوق ـ سبدگردان فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  متولی ـ مشاور سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  حسابرس ـ معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور
  مدیریت ساخت ـ دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مدیر ناظر ـ دارای پروانه اشتغال به نظارت در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مجمع صندوق ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  ارزشهای پیشنهادی (مزیت) مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  ـ امکان دستیابی پذیرندگان و اعضای باشگاه به خط اعتباری برای بکارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
  ـ دستیابی اعضای باشگاه به بازار کار جدید و قابل اطمینان براساس پشتوانه مالی و مدیریت دارایی هلدینگ
  ـ توسعه و رشد گستره بازار کار فعلی مشارکت کنندگان
  ـ تضمین و امنیت شغلی مشارکت کنندگان بواسطه کسب خط اعتباری
  ـ تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از محل خط اعتباری ایجادی مدل برای مشارکت کنندگان.
  لازم به ذکر می باشد ارزشهای پیشنهادی مدل از ابتدا و در طول برنامه بشکل تعریف شده قابلیت عرضه و بهره برداری را خواهد داشت .


   درصورت تمایل به عضویت کد 1 را به سامانه پیامکی باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار پیامک فرمایید.
  سامانه پیامکی: 50002666404372


  ------
  ---------------------------------------


  کلیات باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  باشگاه مشتریان، واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط مدل برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای درک شده توسط مشتری راه اندازی و اجرا می شود که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش بهره وری همراه با ایجاد رابطه عاطفی با مشتریان می باشد.
  چشم انداز، اهداف و استراتژیهای مدل در جهت ایجاد کسب و کار پایدار در گردهم آیی اعضای باشگاه در زمان تشکیل مجمع و نیز پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان به تفصیل توسط کمیته راهبردی مدل ارائه خواهد شد.
  • زیرساختهای تعریف شده در باشگاه مشتریان مدل کسب و کار در چند محور اصلی طبقه بندی می شود:
  ـ زیر ساختهای نرم افزاری شامل انواع سیستمهایی که مرتبط با مدل بوده بشرح ذیل می باشد:
  LMS (نرم افزار مدیریتی باشگاه مشتریان)
  CMS (نرم افزار مدیریت محتوای سایت باشگاه مشتریان)
  CRM (نرم افزار مدیریت روابط مشتریان)
  CSM (نرم افزار مدیریت بخش رضایت مشتریان)
  SMS (نرم افزار مدیریت پیام کوتاه)
  ـ زیرساختهای سخت افزاری شامل انواع بسترهای اولیه بشرح ذیل می باشد:
  سرور و شبکه
  سیستم های کامپیوتری
  دسترسی به اینترنت
  Stevebropy 18 مرداد 1398 12:09

  Seriously tons of beneficial tips.

  Provigil Iv
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">buy modafinil</a>
  Provigil And Lyrica - http://buymodafinilntx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Josephmeats 18 مرداد 1398 12:10

  With thanks, Good information.

  cialis experience bodybuilding
  <a href="https://cialismsnrx.com/">cialis efficace ou pas</a>
  cialis side effects nosebleed
  buy cialis usa
  buy cialis canada online - https://cialismsnrx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  CurtisScare 18 مرداد 1398 12:25

  Incredible many of valuable tips!

  viagra tomatoes <a href="https://www.viagraonlinemsn.com/">viagra generic</a>
  patent expiration on viagra - https://www.viagraonlinemsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Calvindrall 18 مرداد 1398 12:29

  Terrific postings. Thanks a lot.

  cialis et cardensiel <a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">buy cialis pills</a>
  como tomar cialis dosis - https://www.cialisonlinemsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Stevebropy 18 مرداد 1398 12:43

  You actually stated that terrifically.

  Provigil Research Chem
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">buy provigil</a>
  Safest Place To Buy Provigil Online - http://buymodafinilntx.com/

  Nicely put. Appreciate it!

  Provigil And Vicodin
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">armodafinil vs modafinil</a>
  Provigil Legal In Canada - http://buymodafinilntx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  RonaldHed 18 مرداد 1398 13:22

  Amazing content. Thank you.
  canada pharmacy online orders
  <a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">canadian pharmacies</a>
  canadian cialis
  <a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">pharmacy online</a>
  drugs online - https://www.canadianpharmacyu.com/

  online canadian pharmacies hat c4_8455
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  gulinsep 18 مرداد 1398 13:44

  <a href="http://nitka.by/user/chkalOxipt/">http://nitka.by/user/chkal
  Oxipt/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  JimmieMef 18 مرداد 1398 13:55

  Truly tons of good facts!
  http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

  <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//"></a>

  http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  fadeefoula 18 مرداد 1398 18:21

  <a href="http://vseofin.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=50969">http://vs
  eofin.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=50969</a>

  <a href="http://xn--j1aadhdbbpr7hb.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID
  =72207">http://xn--j1aadhdbbpr7hb.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_vie
  w&UID=72207</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  fukinDigPargo 21 مرداد 1398 22:38

  <a href="http://www.coffeeclutch.ict.ph/viewtopic.php?f=8&t=802085">h
  ttp://www.coffeeclutch.ict.ph/viewtopic.php?f=8&t=802085</a>

  <a href="http://harvey123.tk/profile.php?id=40856">http://harvey123.t
  k/profile.php?id=40856</a>

  <a href="http://xn--80aaakmybjesnhrnph4n.xn--p1ai/user/buninscoug/">h
  ttp://xn--80aaakmybjesnhrnph4n.xn--p1ai/user/buninscoug/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  anan.orbirm 22 مرداد 1398 04:55

  <a href="http://www.arrowheadlakesboatparade.com/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=10
  95839">http://www.arrowheadlakesboatparade.com/phpbb/viewtopic.php?f=3&
  t=1095839</a>

  <a href="http://idioteka.net/user/bezruowese/">http://idioteka.net/us
  er/bezruowese/</a>

  <a href="http://www.popkor.info/user/toropvialm/">http://www.popkor.i
  nfo/user/toropvialm/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  demidCap 22 مرداد 1398 22:31

  <a href="http://mgu-tu.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_vie
  w&UID=51268">http://mgu-tu.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=p
  rofile_view&UID=51268</a>

  <a href="http://infauto.ru/user/dostovEmelt/">http://infauto.ru/user/
  dostovEmelt/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ivashHib 23 مرداد 1398 17:53

  <a href="http://www.9188qhl.com/space-uid-56998.html">http://www.9188
  qhl.com/space-uid-56998.html</a>

  <a href="http://newletsplay.ru/user/migunCam/">http://newletsplay.ru/
  user/migunCam/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  staripreen 24 مرداد 1398 22:00

  <a href="http://www.konniydon.ru/communication/forum/user/297607/">ht
  tp://www.konniydon.ru/communication/forum/user/297607/</a>

  <a href="http://www.chodb.ru/communication/forum/user/54493/">http://
  www.chodb.ru/communication/forum/user/54493/</a>

  <a href="http://www.t-inweb.ru/forum/user/45956/">http://www.t-inweb.
  ru/forum/user/45956/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ostroCactucH 25 مرداد 1398 02:13

  <a href="http://www.dockepie.ru/communication/forum/user/18144/">http
  ://www.dockepie.ru/communication/forum/user/18144/</a>

  <a href="http://www.sferrum.by/communication/forum/user/66687/">http:
  //www.sferrum.by/communication/forum/user/66687/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Anthony Russell 30 مرداد 1398 19:18

  Good day,

  My name is Anthony Russell, a UK registered private Investment Manager .

  We seek individuals with Financial Management knowledge that are capable of handling investment portfolio and management from private investors. If you have fund management abilities, credible projects in need of loan, JV or existing businesses that requires expansion we will be delighted to work with you on a minimal ROI .

  Details will be provided on hearing back from you with your business executive summary via my direct email : anthonyrussell@deximinvestmentsolutionsukltd.com


  Kind Regards,

  Anthony Russell
  Managing Partner
  Tel Line: +447440934362
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Jerrydisse 2 شهریور 1398 23:17

  Cheers, Quite a lot of information.


  Street Price Of Provigil
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">side effects for modafinil</a>
  Is Provigil Better Than Vyvanse
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">Provigil From Mexico</a>

  Kudos. A good amount of write ups!


  Provigil Increase Libido
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">buy modafinil</a>
  What Is The Difference Between Provigil And Adderall
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">Provigil And Fatigue</a>

  Appreciate it. An abundance of data!


  Provigil Versus Methylphenidate
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">provigil vs nuvigil</a>
  Provigil Generic Effectiveness
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">How Many Mg Of Provigil Should I Take</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  shashAvoibia 5 شهریور 1398 18:17

  <a href="http://kaliningrad.center-instrumenta.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_vi
  ew&UID=13910">http://kaliningrad.center-instrumenta.ru/forum/?PAGE_NAME
  =profile_view&UID=13910</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  zharoUtins 7 شهریور 1398 22:59

  <a href="http://remideo.pro/users/ermiloJep">http://remideo.pro/users
  /ermiloJep</a>

  <a href="http://www.forum.ragezone.com/members/2000277648.html">http:
  //www.forum.ragezone.com/members/2000277648.html</a>

  <a href="http://crtdu-kras.ru/communication/forum/user/9111/">http://
  crtdu-kras.ru/communication/forum/user/9111/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  spiriguiche 8 شهریور 1398 03:07

  <a href="http://vseostroitelstve.ru/user/nedelbeasp/">http://vseostro
  itelstve.ru/user/nedelbeasp/</a>

  <a href="http://www.vodonagrevatel46.ru/forum.php/index.php?PAGE_NAME=profile
  _view&UID=4507">http://www.vodonagrevatel46.ru/forum.php/index.php?PAGE
  _NAME=profile_view&UID=4507</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  chigrfessspela 11 شهریور 1398 22:37

  <a href="http://www.171charz.com/user/kondrIndew/">http://www.171char
  z.com/user/kondrIndew/</a>

  <a href="http://www.mkvnpu.com/profile.php?id=73091">http://www.mkvnp
  u.com/profile.php?id=73091</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  isakoTeeda 12 شهریور 1398 17:44

  <a href="http://www.maiak.by/forum/user/36955/">http://www.maiak.by/f
  orum/user/36955/</a>

  <a href="http://spid.minzdravrso.ru/about/forum/user/7386/">http://sp
  id.minzdravrso.ru/about/forum/user/7386/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  gubank 16 شهریور 1398 19:33

  <a href="http://computer-apps.ru/user/osigerVepsy/">http://computer-a
  pps.ru/user/osigerVepsy/</a>

  <a href="http://www.amberbeauty.ru/user/rubcoveids/">http://www.amber
  beauty.ru/user/rubcoveids/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  syspneti1982 16 شهریور 1398 20:43

  ???? ???? » ???? ????
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  anisiGellige 16 شهریور 1398 22:04

  <a href="http://doma-dacnie.info/user/luzuraneula/">http://doma-dacni
  e.info/user/luzuraneula/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  moiseLatt 17 شهریور 1398 22:09

  <a href="http://ar0.ru/user/valardket/">http://ar0.ru/user/valardket/
  </a>

  <a href="http://www.xn--6fr516b765a.top/home.php?mod=space&uid=30592">
  ;http://www.xn--6fr516b765a.top/home.php?mod=space&uid=30592</a>

  <a href="http://kched.ru/user/kaprasaargut/">http://kched.ru/user/kap
  rasaargut/</a>

  <a href="http://vaernepligtig.dk/forum/index.php?topic=87356.new#new">
  ;http://vaernepligtig.dk/forum/index.php?topic=87356.new#new</a>

  <a href="http://www.bbs.mcuzone.com/home.php?mod=space&uid=107150">ht
  tp://www.bbs.mcuzone.com/home.php?mod=space&uid=107150</a>

  <a href="http://nvoyts.ru/user/hukyhaFub/">http://nvoyts.ru/user/huky
  haFub/</a>

  <a href="http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=hlynioInexy
  ">http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=hlynioInexy&
  lt;/a>

  <a href="http://morecars.ru/user/malesahot/">http://morecars.ru/user/
  malesahot/</a>

  <a href="http://kindersait.ru/user/basovquace/">http://kindersait.ru/
  user/basovquace/</a>

  <a href="http://banki23.ru/forum/index.php?showuser=7613585">http://b
  anki23.ru/forum/index.php?showuser=7613585</a>

  <a href="http://blackraven.store/user/shihrLup/">http://blackraven.st
  ore/user/shihrLup/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  kalmyBoyday 18 شهریور 1398 00:15

  <a href="http://scenep2p.com/user/galdifeela/">http://scenep2p.com/us
  er/galdifeela/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  CvvDok 18 شهریور 1398 00:33

  Fresh CVV
  Cvv2Me.su is a underground marketplace auto shop for carders buy CVV and Dumps
  cvv shop admin


  dumps shop 2017
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  orlovFracuum 22 شهریور 1398 21:46

  <a href="http://big-bang-online.ru/user/borcoMaymn/">http://big-bang-
  online.ru/user/borcoMaymn/</a>

  <a href="http://dom3online.ru/user/vdoviZex/">http://dom3online.ru/us
  er/vdoviZex/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ارسال نظر
  برای ارسال دیدگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  کد امنیتی :
  عکس خوانده نمی شود
نظرشما در مورد سیستم؟

www.Pooyeshideh.ir