پویش ایده

  موضوع : خبرها تاریخ ارسال : 5 بهمن 1394, 23:05
  پویش ایده


  مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  این مدل سعی می نماید با یکپارچه سازی منابع و بکارگیری قابلیت های فناوری مشترک با شرکتها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و ایجاد و اجرای راه حلهای تعریف شده در مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و دستیابی به زنجیره ارزش، موجب کاهش هزینه های مخاطبین خود گشته و با تاکید به باز مهندسی فرآیندهای مالی و مدیریت دارایی، به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای مالی بوجود آمده همراه با ایمن ترین و کم هزینه ترین راه حل ممکنه و باتلاش در یک همکاری مشارکتی فی مابین مدل و مخاطبین امکان استمرار و پایداری یک کسب و کار را پایه ریزی نماید.
  اجرایی نمودن و عملیاتی شدن مدل:
  سیستم راهبردی مدل بعهده یک نهاد مالی که بعنوان سیاستگذار مالی و مدیریت دارایی مدل خواهد شد می باشد. این نهاد مالی تحت عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) در قالب سهامی عام، پس از جذب و هدایت مخاطبین و با مشارکت مخاطب متقاضی در سازمان بورس و ارواق بهادار به ثبت خواهد رسید.
  صندوق های سرمایه گذاری پروژه و یا ساختمان بعنوان یکی از محورهای اصلی مدل و کانال ارتباطی مدل با مخاطبین می باشند که با تاسیس و ایجاد اولین صندوق به اهدافی از جمله شاخص ترین آن، متمرکز شدن مخاطبین و تجربه مخاطبین در بازار سرمایه را می توان برشمرد.
  سیستم راهبردی مدل قبل از تاسیس هلدینگ گونه ای تعریف گردیده که عوامل اجرایی ایجاد زیرساخت مدل در قالب ارکان صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به واسطه همگن بودن فعالیت ایشان با هلدینگ، تا زمان تاسیس عهده دار ایجاد زیرساخت مدل باشند. مضافاً اینکه براساس وظایف ذاتی خود که مکلف و موظف به رعایت قوانین و ضوابط و دستورالعمل های حاکم در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی می باشند، قطعاً منطبق با قانون حافظ منافع مخاطبین پذیرنده مشارکت نیز خواهند بود.

  معرفی هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) سهامی عام در مدل زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار:
  موضوع فعالیت های اصلی شرکت تشکیل، راه اندازی، شرکت داری انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مداخله یابد.
  بخشی از سایر زمینه فعالیت هلدینگ :
  ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخصی حقوقی سرمایه پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه
  ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
  معرفی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان:
  مجموعه مقررات تاسیس و فعالیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اواخر فروردین 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری مذکور در بند هـ . قانون توسعه ابزارهای نهاد مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
  صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان مزایایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است که به اختصار به 4 مورد آن اشاره می شود :
  الف ـ سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این صندوق ها، از سود ساخت واحدهای سرمایه گذاری ساختمان پروژه صندوق بهره مند می شود
  ب ـ سرمایه گذار می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمانی از طریق فروش به بازار گردان به نقد تبدیل کند
  ج ـ سرمایه گذار می تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه را از طریق تارنمای صندوق دریافت کند.
  د ـ سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان از تضمین بانک در اصل سرمایه و سود سرمایه می تواند برخوردار باشد.
  معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پیشنهادی مدل جهت ایجاد زیرساخت مدل:
  متعهد پذیره نویس ـ بانک عامل
  بازارگردان صندوق ـ کارگزار رسمی بانک عامل
  مدیر صندوق ـ سبدگردان فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  متولی ـ مشاور سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  حسابرس ـ معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور
  مدیریت ساخت ـ دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مدیر ناظر ـ دارای پروانه اشتغال به نظارت در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مجمع صندوق ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  ارزشهای پیشنهادی (مزیت) مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  ـ امکان دستیابی پذیرندگان و اعضای باشگاه به خط اعتباری برای بکارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
  ـ دستیابی اعضای باشگاه به بازار کار جدید و قابل اطمینان براساس پشتوانه مالی و مدیریت دارایی هلدینگ
  ـ توسعه و رشد گستره بازار کار فعلی مشارکت کنندگان
  ـ تضمین و امنیت شغلی مشارکت کنندگان بواسطه کسب خط اعتباری
  ـ تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از محل خط اعتباری ایجادی مدل برای مشارکت کنندگان.
  لازم به ذکر می باشد ارزشهای پیشنهادی مدل از ابتدا و در طول برنامه بشکل تعریف شده قابلیت عرضه و بهره برداری را خواهد داشت .


   درصورت تمایل به عضویت کد 1 را به سامانه پیامکی باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار پیامک فرمایید.
  سامانه پیامکی: 50002666404372


  ------
  ---------------------------------------


  کلیات باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  باشگاه مشتریان، واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط مدل برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای درک شده توسط مشتری راه اندازی و اجرا می شود که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش بهره وری همراه با ایجاد رابطه عاطفی با مشتریان می باشد.
  چشم انداز، اهداف و استراتژیهای مدل در جهت ایجاد کسب و کار پایدار در گردهم آیی اعضای باشگاه در زمان تشکیل مجمع و نیز پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان به تفصیل توسط کمیته راهبردی مدل ارائه خواهد شد.
  • زیرساختهای تعریف شده در باشگاه مشتریان مدل کسب و کار در چند محور اصلی طبقه بندی می شود:
  ـ زیر ساختهای نرم افزاری شامل انواع سیستمهایی که مرتبط با مدل بوده بشرح ذیل می باشد:
  LMS (نرم افزار مدیریتی باشگاه مشتریان)
  CMS (نرم افزار مدیریت محتوای سایت باشگاه مشتریان)
  CRM (نرم افزار مدیریت روابط مشتریان)
  CSM (نرم افزار مدیریت بخش رضایت مشتریان)
  SMS (نرم افزار مدیریت پیام کوتاه)
  ـ زیرساختهای سخت افزاری شامل انواع بسترهای اولیه بشرح ذیل می باشد:
  سرور و شبکه
  سیستم های کامپیوتری
  دسترسی به اینترنت
  panarLoava 28 تیر 1398 01:19

  <a href="http://letopisi.ru/portal/user/zharoruich/">http://letopisi.
  ru/portal/user/zharoruich/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  YFCarlos 1 مرداد 1398 00:09

  Купить лазерный гравер по дереву на нашем сайте,по доступной цене,он используется для кроя, нанесения узоров и рисунков на поверхность материала.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  바카라카지노CSA78.COM 2 مرداد 1398 13:50

  https://www.csa78.com/ 카지노바카라
  https://www.csa78.com/blank-2 바카라사이트
  https://www.csa78.com/blank-3 우리카지노
  https://www.csa78.com/blank-1 카지노사이트
  https://www.csa78.com/blank-4 인터넷카지노
  https://www.csa78.com/ 블랙잭사이트
  https://www.csa78.com/blank-2 온라인카지노
  https://www.csa78.com/blank-3 카지노게임
  https://www.csa78.com/blank-1 라이브카지노
  https://www.csa78.com/blank-4 안전놀이터
  https://www.csa78.com/ 예스카지노
  https://www.csa78.com/blank-2 더킹카지노
  https://www.csa78.com/blank-3 퍼스트카지노
  https://www.csa78.com/blank-1 슬롯머신사이트
  https://www.csa78.com/blank-4 포커사이트
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  zolotCurse 3 مرداد 1398 23:05

  <a href="http://green-sport.ru/communication/forum/user/18915/">http:
  //green-sport.ru/communication/forum/user/18915/</a>

  <a href="http://sadovymir.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=32561">
  ;http://sadovymir.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=32561</a>

  <a href="http://dkkb-krasnodar.ru/interactive/user/31836/">http://dkk
  b-krasnodar.ru/interactive/user/31836/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  kasatOdofs 4 مرداد 1398 06:16

  <a href="http://steblik.ru/user/gorshAlise/">http://steblik.ru/user/g
  orshAlise/</a>

  <a href="http://koshkanusya.ru/user/kanaliBop/">http://koshkanusya.ru
  /user/kanaliBop/</a>

  <a href="http://medknigka-ekb.ru/user/kirilisteaf/">http://medknigka-
  ekb.ru/user/kirilisteaf/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ibuxa.com 7 مرداد 1398 03:27

  tricher sur tous vos jeux vidéo mobile favoris grace à ibuxa !


  Astrogemmes
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  bobraLilk 9 مرداد 1398 18:32

  <a href="http://www.gifas.ru/communication/forum/user/1963/">http://w
  ww.gifas.ru/communication/forum/user/1963/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  pyr.evoto 10 مرداد 1398 22:25

  <a href="http://vodonagrevatel31.ru/forum.php/index.php?PAGE_NAME=profile_vie
  w&UID=3928">http://vodonagrevatel31.ru/forum.php/index.php?PAGE_NAME=pr
  ofile_view&UID=3928</a>

  <a href="http://www.thegentries.com/viewtopic.php?f=3&t=1448">http://
  www.thegentries.com/viewtopic.php?f=3&t=1448</a>

  <a href="http://dtdmbratsk.ru/communication/forum/user/640283/">http:
  //dtdmbratsk.ru/communication/forum/user/640283/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  bolotblofs 11 مرداد 1398 04:46

  <a href="http://www.amberbeauty.ru/user/klepaunsub/">http://www.amber
  beauty.ru/user/klepaunsub/</a>

  <a href="http://xn--80aairftmb0a5c.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID
  =23400">http://xn--80aairftmb0a5c.xn--p1ai/forum/?PAGE_NAME=profile_vie
  w&UID=23400</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  hudovabalk 12 مرداد 1398 23:43

  <a href="http://profi52.ru/user/ogoroGaume/">http://profi52.ru/user/o
  goroGaume/</a>

  <a href="http://1fx.ru/forum/user/22805/">http://1fx.ru/forum/user/22
  805/</a>

  <a href="http://www.skiwax.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile
  _view&UID=42396">http://www.skiwax.ru/communication/forum/index.php?PAG
  E_NAME=profile_view&UID=42396</a>

  <a href="http://www.niimid.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=36633&q
  uot;>http://www.niimid.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=36633</
  a>

  <a href="http://www.chicco.by/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=24002"&g
  t;http://www.chicco.by/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=24002</a>

  <a href="http://rest-n-buy.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=729226&qu
  ot;>http://rest-n-buy.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=729226</a&
  gt;

  <a href="http://medjugorje.com.ua/user/karaulLit/">http://medjugorje.
  com.ua/user/karaulLit/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  EFKevin 13 مرداد 1398 02:33

  syukoamaskbug 15 مرداد 1398 22:33

  <a href="http://glk-egoza.ru/user/inozewralf/">http://glk-egoza.ru/us
  er/inozewralf/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  bychkIodiche 16 مرداد 1398 13:43

  <a href="http://play-cinema.ru/user/bochakeste/">http://play-cinema.r
  u/user/bochakeste/</a>

  <a href="http://kirpt.ru/user/konniPEN/">http://kirpt.ru/user/konniPE
  N/</a>

  <a href="http://ziranov.ru/up3/index.php?subaction=userinfo&user=vasneRAg&quo
  t;>http://ziranov.ru/up3/index.php?subaction=userinfo&user=vasneRAg</a>
  ;

  <a href="http://www.dzintars-kiev.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=1732856&qu
  ot;>http://www.dzintars-kiev.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=1732856</a&
  gt;

  <a href="http://www.meridianlogistic.ru/communication/forum/user/156545/"
  ;>http://www.meridianlogistic.ru/communication/forum/user/156545/</a>

  <a href="http://correspondent.in.ua/user/ilyuskeymn/">http://correspo
  ndent.in.ua/user/ilyuskeymn/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  lyubicrurdy 17 مرداد 1398 17:50

  <a href="http://silovik.net/forum/user/13275/">http://silovik.net/for
  um/user/13275/</a>

  <a href="http://smotretonline.online/user/filipostync/">http://smotre
  tonline.online/user/filipostync/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Robertcek 17 مرداد 1398 23:01

  With thanks. Ample write ups.


  wanted viagra
  <a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra online price iframe</a>
  differences between viagra and levitra
  viagra for women
  viagra works with alcohol - https://www.viagraforsalemsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Stevebropy 18 مرداد 1398 00:34

  Tips well used.!

  Provigil Withdrawal Symptoms
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">provigil vs nuvigil</a>
  Provigil In Breast Milk
  modafinil side effects
  What Is The Generic For Provigil - http://buymodafinilntx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  zaharRord 18 مرداد 1398 00:38

  <a href="http://www.likebd.com/author/savinnor">http://www.likebd.com
  /author/savinnor</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Calvindrall 18 مرداد 1398 02:21

  Thanks! Great information.

  class action lawsuit against cialis <a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">generic cialis</a>
  cialis se puede combinar con alcohol - https://www.cialisonlinemsn.com/

  Valuable posts. Many thanks.

  cialis seus efeitos colaterais
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">how to order cialis from india</a>
  cuanto cuesta cialis con receta
  cialis online
  prezzo cialis o viagra - https://www.cialisonlinebuymsn.com/

  Factor well regarded!!

  cialis 5 mg manipulado
  <a href="https://cialismsnrx.com/">cialis pills</a>
  cialis online deutschland
  cialis pills
  cialis and extenze - https://cialismsnrx.com/

  Effectively expressed truly! .

  medistar cialis reviews <a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">cialis without a doctor prescription</a>
  cialis target audience - https://www.cialisonlinemsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  kirilsivySeifs 18 مرداد 1398 02:43

  <a href="http://titiyu.com/home.php?mod=space&uid=20466">http://titiy
  u.com/home.php?mod=space&uid=20466</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  JosephLaK 18 مرداد 1398 06:47

  Regards! A lot of tips!


  cialis es malo para el corazon
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">buy cialis pills</a>
  cialis 100 mg 30 tablete
  cialis 5 mg comprime pellicule
  inkafarma vende cialis - https://www.cialisonlinebuymsn.com/

  Thank you, A good amount of material.


  menina givens cialis commercial
  <a href="https://cialismsnrx.com/">cheap cialis</a>
  cialis commercial why two bathtubs
  cialis
  cialis und essen - https://cialismsnrx.com/

  You actually mentioned this fantastically.

  che cos'ГЁ la pillola cialis
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">cialis pills</a>
  cialis hochdruck
  cheap cialis
  average cost cialis per pill - https://www.cialisonlinebuymsn.com/

  Very good write ups. Many thanks!

  cialis 30 day free voucher
  <a href="https://cialismsnrx.com/">what is the proper dosage for cialis</a>
  risque de priapisme avec cialis
  buy cialis usa
  cialis original purpose - https://cialismsnrx.com/

  Excellent facts. Appreciate it!

  is cialis for daily use the same as regular cialis <a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">il miglior sito dove acquistare cialis</a>
  cialis tadalafil nebenwirkungen - https://www.cialisonlinemsn.com/

  Incredible many of helpful tips!

  ou trouver du cialis a paris
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">cialis generic</a>
  precio cialis peru
  cialis tablets
  dauereinnahme von cialis - https://www.cialisonlinebuymsn.com/

  Good advice. Thank you.

  cialis enteric coated
  <a href="https://cialismsnrx.com/">cialis 20mg</a>
  using cialis after prostate surgery
  cialis 20 mg
  ebay cialis generico - https://cialismsnrx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  laptearowara 18 مرداد 1398 06:55

  <a href="http://3pod.ru/user/safonFus/">http://3pod.ru/user/safonFus/
  </a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  JosephLaK 18 مرداد 1398 08:51

  You expressed this fantastically!

  cialis stomach problems
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">cialis without a doctor prescription</a>
  cialis gym pump
  buy cialis online
  cialis los angeles - https://www.cialisonlinebuymsn.com/

  You actually suggested it superbly.

  qual o perigo de tomar cialis <a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">buy cialis online</a>
  cialis comprar andorra - https://www.cialisonlinemsn.com/

  Nicely put. Kudos!

  cialis and stuffy nose
  <a href="https://cialismsnrx.com/">cialis et tomber enceinte</a>
  efectos de cialis en la prostata
  generic cialis
  cialis 5 mg prn - https://cialismsnrx.com/

  Really many of amazing material!

  cialis 10 mg contraindicaciones
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">cialis real name</a>
  cialis receta medica
  cialis
  cialis generico di qualitГ  tadalafil - https://www.cialisonlinebuymsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  vasneLodum 18 مرداد 1398 09:07

  <a href="http://videobase.su/user/orehoovery/">http://videobase.su/us
  er/orehoovery/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Stevebropy 18 مرداد 1398 09:10

  Good postings. Many thanks.

  Provigil Silicon Valley
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">provigil medication</a>
  Asking Doctor For Provigil
  modafinil for sale
  Buy Provigil Drug - http://buymodafinilntx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Josephmeats 18 مرداد 1398 10:21

  Info very well taken!.

  cialis 5mg teilen
  <a href="https://cialismsnrx.com/">cialis online</a>
  cialis e viagra juntos
  cialis 20mg
  headaches with cialis side effects - https://cialismsnrx.com/

  Wonderful content. Appreciate it!

  acheter cialis 20mg
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">buy cialis online</a>
  cialis hoca
  generic cialis
  cialis generico online contrassegno - https://www.cialisonlinebuymsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Stevebropy 18 مرداد 1398 10:34

  Amazing a good deal of amazing knowledge!

  Provigil Weight Loss Stories
  <a href="http://buymodafinilntx.com/">buy modafinil</a>
  Provigil Starts Working
  provigil side effects
  Average Provigil Dose - http://buymodafinilntx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Calvindrall 18 مرداد 1398 10:48

  Regards! An abundance of posts!


  cialis rezeptfrei europäischem ausland forum <a href="https://www.cialisonlinemsn.com/">buy cialis usa</a>
  common cialis dosage - https://www.cialisonlinemsn.com/

  Thanks! Helpful information!

  can androgel and cialis be taken together
  <a href="https://cialismsnrx.com/">generic cialis</a>
  farmacia online cialis generico
  buy cialis usa
  prodotto simile al cialis - https://cialismsnrx.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  tyushGremo 18 مرداد 1398 11:24

  <a href="http://computer-apps.ru/user/lavreNit/">http://computer-apps
  .ru/user/lavreNit/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  JosephLaK 18 مرداد 1398 11:52

  Thanks a lot, Loads of material!


  prolonged use cialis
  <a href="https://www.cialisonlinebuymsn.com/">cialis cuanto tiempo dura</a>
  que es mejor entre cialis y levitra
  cialis produit dopant
  2.5 mg cialis daily - https://www.cialisonlinebuymsn.com/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ارسال نظر
  برای ارسال دیدگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  کد امنیتی :
  عکس خوانده نمی شود
نظرشما در مورد سیستم؟

www.Pooyeshideh.ir