پویش ایده

  موضوع : خبرها تاریخ ارسال : 5 بهمن 1394, 23:05
  پویش ایده


  مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  این مدل سعی می نماید با یکپارچه سازی منابع و بکارگیری قابلیت های فناوری مشترک با شرکتها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و ایجاد و اجرای راه حلهای تعریف شده در مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و دستیابی به زنجیره ارزش، موجب کاهش هزینه های مخاطبین خود گشته و با تاکید به باز مهندسی فرآیندهای مالی و مدیریت دارایی، به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای مالی بوجود آمده همراه با ایمن ترین و کم هزینه ترین راه حل ممکنه و باتلاش در یک همکاری مشارکتی فی مابین مدل و مخاطبین امکان استمرار و پایداری یک کسب و کار را پایه ریزی نماید.
  اجرایی نمودن و عملیاتی شدن مدل:
  سیستم راهبردی مدل بعهده یک نهاد مالی که بعنوان سیاستگذار مالی و مدیریت دارایی مدل خواهد شد می باشد. این نهاد مالی تحت عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) در قالب سهامی عام، پس از جذب و هدایت مخاطبین و با مشارکت مخاطب متقاضی در سازمان بورس و ارواق بهادار به ثبت خواهد رسید.
  صندوق های سرمایه گذاری پروژه و یا ساختمان بعنوان یکی از محورهای اصلی مدل و کانال ارتباطی مدل با مخاطبین می باشند که با تاسیس و ایجاد اولین صندوق به اهدافی از جمله شاخص ترین آن، متمرکز شدن مخاطبین و تجربه مخاطبین در بازار سرمایه را می توان برشمرد.
  سیستم راهبردی مدل قبل از تاسیس هلدینگ گونه ای تعریف گردیده که عوامل اجرایی ایجاد زیرساخت مدل در قالب ارکان صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به واسطه همگن بودن فعالیت ایشان با هلدینگ، تا زمان تاسیس عهده دار ایجاد زیرساخت مدل باشند. مضافاً اینکه براساس وظایف ذاتی خود که مکلف و موظف به رعایت قوانین و ضوابط و دستورالعمل های حاکم در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی می باشند، قطعاً منطبق با قانون حافظ منافع مخاطبین پذیرنده مشارکت نیز خواهند بود.

  معرفی هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) سهامی عام در مدل زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار:
  موضوع فعالیت های اصلی شرکت تشکیل، راه اندازی، شرکت داری انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مداخله یابد.
  بخشی از سایر زمینه فعالیت هلدینگ :
  ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخصی حقوقی سرمایه پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه
  ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
  معرفی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان:
  مجموعه مقررات تاسیس و فعالیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اواخر فروردین 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری مذکور در بند هـ . قانون توسعه ابزارهای نهاد مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
  صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان مزایایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است که به اختصار به 4 مورد آن اشاره می شود :
  الف ـ سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این صندوق ها، از سود ساخت واحدهای سرمایه گذاری ساختمان پروژه صندوق بهره مند می شود
  ب ـ سرمایه گذار می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمانی از طریق فروش به بازار گردان به نقد تبدیل کند
  ج ـ سرمایه گذار می تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه را از طریق تارنمای صندوق دریافت کند.
  د ـ سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان از تضمین بانک در اصل سرمایه و سود سرمایه می تواند برخوردار باشد.
  معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پیشنهادی مدل جهت ایجاد زیرساخت مدل:
  متعهد پذیره نویس ـ بانک عامل
  بازارگردان صندوق ـ کارگزار رسمی بانک عامل
  مدیر صندوق ـ سبدگردان فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  متولی ـ مشاور سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  حسابرس ـ معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور
  مدیریت ساخت ـ دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مدیر ناظر ـ دارای پروانه اشتغال به نظارت در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مجمع صندوق ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  ارزشهای پیشنهادی (مزیت) مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  ـ امکان دستیابی پذیرندگان و اعضای باشگاه به خط اعتباری برای بکارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
  ـ دستیابی اعضای باشگاه به بازار کار جدید و قابل اطمینان براساس پشتوانه مالی و مدیریت دارایی هلدینگ
  ـ توسعه و رشد گستره بازار کار فعلی مشارکت کنندگان
  ـ تضمین و امنیت شغلی مشارکت کنندگان بواسطه کسب خط اعتباری
  ـ تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از محل خط اعتباری ایجادی مدل برای مشارکت کنندگان.
  لازم به ذکر می باشد ارزشهای پیشنهادی مدل از ابتدا و در طول برنامه بشکل تعریف شده قابلیت عرضه و بهره برداری را خواهد داشت .


   درصورت تمایل به عضویت کد 1 را به سامانه پیامکی باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار پیامک فرمایید.
  سامانه پیامکی: 50002666404372


  ------
  ---------------------------------------


  کلیات باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  باشگاه مشتریان، واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط مدل برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای درک شده توسط مشتری راه اندازی و اجرا می شود که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش بهره وری همراه با ایجاد رابطه عاطفی با مشتریان می باشد.
  چشم انداز، اهداف و استراتژیهای مدل در جهت ایجاد کسب و کار پایدار در گردهم آیی اعضای باشگاه در زمان تشکیل مجمع و نیز پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان به تفصیل توسط کمیته راهبردی مدل ارائه خواهد شد.
  • زیرساختهای تعریف شده در باشگاه مشتریان مدل کسب و کار در چند محور اصلی طبقه بندی می شود:
  ـ زیر ساختهای نرم افزاری شامل انواع سیستمهایی که مرتبط با مدل بوده بشرح ذیل می باشد:
  LMS (نرم افزار مدیریتی باشگاه مشتریان)
  CMS (نرم افزار مدیریت محتوای سایت باشگاه مشتریان)
  CRM (نرم افزار مدیریت روابط مشتریان)
  CSM (نرم افزار مدیریت بخش رضایت مشتریان)
  SMS (نرم افزار مدیریت پیام کوتاه)
  ـ زیرساختهای سخت افزاری شامل انواع بسترهای اولیه بشرح ذیل می باشد:
  سرور و شبکه
  سیستم های کامپیوتری
  دسترسی به اینترنت
  skvorAntige 27 اردیبهشت 1398 20:47

  <a href="http://dega-ag.com/forum/user/13172/">http://dega-ag.com/for
  um/user/13172/</a>

  <a href="http://vetstate.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=19374">
  http://vetstate.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=19374</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  shetkAbattam 28 اردیبهشت 1398 10:33

  <a href="http://www.placerdogs.org/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=828994">
  http://www.placerdogs.org/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=828994</a>

  <a href="http://milanmarittima.ru/user/guninbar/">http://milanmaritti
  ma.ru/user/guninbar/</a>

  <a href="http://bonusy-pro.ru/user/agesawisSe/">http://bonusy-pro.ru/
  user/agesawisSe/</a>

  <a href="http://tattoo30rus.ru/user/homovelese/">http://tattoo30rus.r
  u/user/homovelese/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  AborahOrame 28 اردیبهشت 1398 23:10

  Хэлоу, если вы играете на ставках,
  прогнозы на футбол от экспертов даю вам контакты надежных аналитиков
  они всегда грабят букмекеров, и помогут сейчас вам заработать на ставках реальные
  деньги прогнозы составляют каждый день! контакты этой команды дальше по ссылке:
  https://futbolstavkiprognozy.ru/] и если скажите что вы от Била то получите хорошие бонусы!
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  eshevVaveard 8 خرداد 1398 23:37

  <a href="http://new4people.ru/user/hisarrhito/">http://new4people.ru/
  user/hisarrhito/</a>

  <a href="http://russoturisto44.ru/user/buninkep/">http://russoturisto
  44.ru/user/buninkep/</a>

  <a href="http://isida-wedding.ru/user/andasenund/">http://isida-weddi
  ng.ru/user/andasenund/</a>

  <a href="http://korkinonline.ru/user/hukarret/">http://korkinonline.r
  u/user/hukarret/</a>

  <a href="http://it-magnetar.ru/user/minosGlymn/">http://it-magnetar.r
  u/user/minosGlymn/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  kruchs 9 خرداد 1398 19:48

  <a href="http://www.fortscape317.com/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=154891"&
  gt;http://www.fortscape317.com/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=154891</a>

  <a href="http://www.irkduma.ru/forum/user/9614/">http://www.irkduma.r
  u/forum/user/9614/</a>

  <a href="http://cmibiryuch.ru/user/trediHow/">http://cmibiryuch.ru/us
  er/trediHow/</a>

  <a href="http://shchepetov.ru/user/hutinpab/">http://shchepetov.ru/us
  er/hutinpab/</a>

  <a href="http://shotmovie.ru/user/emelatoins/">http://shotmovie.ru/us
  er/emelatoins/</a>

  <a href="http://777club777.ru/user/lenusWex/">http://777club777.ru/us
  er/lenusWex/</a>

  <a href="http://www.gladkihmaria.ru/user/yakovTepsy/">http://www.glad
  kihmaria.ru/user/yakovTepsy/</a>

  <a href="http://webcamera.ru/user/nikoszonse/">http://webcamera.ru/us
  er/nikoszonse/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  andredids 15 خرداد 1398 21:17

  <a href="http://green-sport.ru/communication/forum/user/5653/">http:/
  /green-sport.ru/communication/forum/user/5653/</a>

  <a href="http://www.ko-uzlovaya.ru/user/ikovaAveks/">http://www.ko-uz
  lovaya.ru/user/ikovaAveks/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  balahQuic 16 خرداد 1398 06:34

  <a href="http://www.chodb.ru/communication/forum/user/50700/">http://
  www.chodb.ru/communication/forum/user/50700/</a>

  <a href="http://www.zlbyzj.com/home.php?mod=space&uid=6812">http://ww
  w.zlbyzj.com/home.php?mod=space&uid=6812</a>

  <a href="http://www.uzair.su/user/estadaduff/">http://www.uzair.su/us
  er/estadaduff/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  esipoThatty 17 خرداد 1398 23:17

  <a href="http://un-ltd.ru/blogs/notes/remont-honda-cb400.php">http://
  un-ltd.ru/blogs/notes/remont-honda-cb400.php</a>

  <a href="http://pilotlz.ru/forum/user/58903/">http://pilotlz.ru/forum
  /user/58903/</a>

  <a href="http://vodonagrevatel46.ru/forum.php/index.php?PAGE_NAME=profile_vie
  w&UID=2598">http://vodonagrevatel46.ru/forum.php/index.php?PAGE_NAME=pr
  ofile_view&UID=2598</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  lazarUrbaceby 18 خرداد 1398 23:55

  <a href="http://henhaokao.com/bbs/home.php?mod=space&uid=123629">http
  ://henhaokao.com/bbs/home.php?mod=space&uid=123629</a>

  <a href="http://www.nicesoft.ru/user/krugaWop/">http://www.nicesoft.r
  u/user/krugaWop/</a>

  <a href="http://proshivku-update.ru/user/rumynDuers/">http://proshivk
  u-update.ru/user/rumynDuers/</a>

  <a href="http://xn----9sbmjbbap4bogbe6a9i.xn--p1ai/user/hidkaUlcep/">
  http://xn----9sbmjbbap4bogbe6a9i.xn--p1ai/user/hidkaUlcep/</a>

  <a href="http://dallas-ufa.ru/user/ubefafer/">http://dallas-ufa.ru/us
  er/ubefafer/</a>

  <a href="http://tajlife.tv/user/istomcix/">http://tajlife.tv/user/ist
  omcix/</a>

  <a href="http://den.az/user/pogodzed/">http://den.az/user/pogodzed/&l
  t;/a>

  <a href="http://tut-uyut.ru/user/bimovBof/">http://tut-uyut.ru/user/b
  imovBof/</a>

  <a href="http://adrestyt.ru/user/uvoratauri/">http://adrestyt.ru/user
  /uvoratauri/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Michaelbax 27 خرداد 1398 11:38

  lavremuse 30 خرداد 1398 23:16

  <a href="http://fasion-woman.ru/user/podysfog/">http://fasion-woman.r
  u/user/podysfog/</a>

  <a href="http://in-lo.ru/user/hudosved/">http://in-lo.ru/user/hudosve
  d/</a>

  <a href="http://www.cezar71.ru/communication/forum/user/8489/">http:/
  /www.cezar71.ru/communication/forum/user/8489/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  blohiExcerce 31 خرداد 1398 23:44

  <a href="http://rest-n-buy.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=376308&qu
  ot;>http://rest-n-buy.ru/forum.php/?PAGE_NAME=profile_view&UID=376308</a&
  gt;

  <a href="http://msetka.ru/forum/user/4347/">http://msetka.ru/forum/us
  er/4347/</a>

  <a href="http://3dot14.ru/index.php?subaction=userinfo&user=bugakWrabS"&
  gt;http://3dot14.ru/index.php?subaction=userinfo&user=bugakWrabS</a>

  <a href="http://kr-osvita.gov.ua/user/versamadia/">http://kr-osvita.g
  ov.ua/user/versamadia/</a>

  <a href="http://kadet-bc.com/forum/user/11302/">http://kadet-bc.com/f
  orum/user/11302/</a>

  <a href="http://isida-wedding.ru/user/rusergaw/">http://isida-wedding
  .ru/user/rusergaw/</a>

  <a href="http://biostroyka.ru/user/habinGet/">http://biostroyka.ru/us
  er/habinGet/</a>

  <a href="http://eleniele.ru/user/kinasaterse/">http://eleniele.ru/use
  r/kinasaterse/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ovchislupe 1 تیر 1398 06:43

  <a href="http://aishaclub.ru/index.php?subaction=userinfo&user=bonesaBleab&qu
  ot;>http://aishaclub.ru/index.php?subaction=userinfo&user=bonesaBleab</a&
  gt;

  <a href="http://alliance-techno.ru/user/monodawah/">http://alliance-t
  echno.ru/user/monodawah/</a>

  <a href="http://russoturisto44.ru/user/kapraMaype/">http://russoturis
  to44.ru/user/kapraMaype/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  morguSUEN 5 تیر 1398 13:17

  <a href="http://rkvd.minzdravrso.ru/about/forum/user/3471/">http://rk
  vd.minzdravrso.ru/about/forum/user/3471/</a>

  <a href="http://www.ch-tehnik.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12624"
  ;>http://www.ch-tehnik.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12624</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  sharsEt 7 تیر 1398 23:34

  <a href="http://www.chuanqisifu.8uuzg.com/space-uid-128884.html">http
  ://www.chuanqisifu.8uuzg.com/space-uid-128884.html</a>

  <a href="http://ruschp.ru/user/bovisAxiox/">http://ruschp.ru/user/bov
  isAxiox/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  aslahpave 8 تیر 1398 17:00

  <a href="http://www.hi-fi.ren/home.php?mod=space&uid=11363">http://ww
  w.hi-fi.ren/home.php?mod=space&uid=11363</a>

  <a href="http://www.gladkihmaria.ru/user/turovaequab/">http://www.gla
  dkihmaria.ru/user/turovaequab/</a>

  <a href="http://onlines.pro/user/glusadaTic/">http://onlines.pro/user
  /glusadaTic/</a>

  <a href="http://cult-fm.ru/user/okulaurict/">http://cult-fm.ru/user/o
  kulaurict/</a>

  <a href="http://agbookewa.ru/user/huhurCouff/">http://agbookewa.ru/us
  er/huhurCouff/</a>

  <a href="http://sensorhub.ru/user/kolenaUpseD/">http://sensorhub.ru/u
  ser/kolenaUpseD/</a>

  <a href="http://forum.wrabote.ru/index.php?action=profile;u=1686812">
  http://forum.wrabote.ru/index.php?action=profile;u=1686812</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  koskoBUM 10 تیر 1398 23:14

  <a href="http://xn--80axf4a.xn--p1ai/communication/forum/user/38159/">
  ;http://xn--80axf4a.xn--p1ai/communication/forum/user/38159/</a>

  <a href="http://cimcim.kz/forum/user/40154/">http://cimcim.kz/forum/u
  ser/40154/</a>

  <a href="http://pbprog.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=171041">h
  ttp://pbprog.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=171041</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  gushimi 11 تیر 1398 22:29

  <a href="http://kurorta.net/forum/user/14196/">http://kurorta.net/for
  um/user/14196/</a>

  <a href="http://olga-welling.ru/user/eromasacoido/">http://olga-welli
  ng.ru/user/eromasacoido/</a>

  <a href="http://www.kinodlyavseh.ru/user/koranapaw/">http://www.kinod
  lyavseh.ru/user/koranapaw/</a>

  <a href="http://yalta-school.com/user/kondrmub/">http://yalta-school.
  com/user/kondrmub/</a>

  <a href="http://big-bang-online.ru/user/osinctug/">http://big-bang-on
  line.ru/user/osinctug/</a>

  <a href="http://www.pravanet.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1020783&
  quot;>http://www.pravanet.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1020783<
  ;/a>

  <a href="http://banki23.ru/forum/index.php?showuser=6708182">http://b
  anki23.ru/forum/index.php?showuser=6708182</a>

  <a href="http://vsemvelo.ru/forum/user/15752/">http://vsemvelo.ru/for
  um/user/15752/</a>

  <a href="http://clinpharm-spbgmu.ru/forum/user/23232/">http://clinpha
  rm-spbgmu.ru/forum/user/23232/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  russkAbnowl 12 تیر 1398 08:00

  <a href="http://dou46magadan.ru/user/kapicaralog/">http://dou46magada
  n.ru/user/kapicaralog/</a>

  <a href="http://vashpartner.su/user/ostapakaoblic/">http://vashpartne
  r.su/user/ostapakaoblic/</a>

  <a href="http://droid-mod.ru/user/antonoTougs/">http://droid-mod.ru/u
  ser/antonoTougs/</a>

  <a href="http://allphonegames.ru/user/agafoNor/">http://allphonegames
  .ru/user/agafoNor/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  novosabergE 14 تیر 1398 20:08

  <a href="http://www.life.kenliwang.com/home.php?mod=space&uid=749104">
  ;http://www.life.kenliwang.com/home.php?mod=space&uid=749104</a>

  <a href="http://xn--80acibe6cgn1h.xn--p1ai/forum/user/30989/">http://
  xn--80acibe6cgn1h.xn--p1ai/forum/user/30989/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  edemssebarf 15 تیر 1398 03:45

  <a href="http://allphonegames.ru/user/shvecPruts/">http://allphonegam
  es.ru/user/shvecPruts/</a>

  <a href="http://www.ko-uzlovaya.ru/user/kalaslDeF/">http://www.ko-uzl
  ovaya.ru/user/kalaslDeF/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  kashaGaday 17 تیر 1398 23:58

  <a href="http://shd.od.ua/user/hurtiGub/">http://shd.od.ua/user/hurti
  Gub/</a>

  <a href="http://max-kino.ru/user/gorevrar/">http://max-kino.ru/user/g
  orevrar/</a>

  <a href="http://dentex-tulun.ru/user/teploopive/">http://dentex-tulun
  .ru/user/teploopive/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  skvorponia 18 تیر 1398 03:37

  <a href="http://zeldomes.ru/user/ageevCrync/">http://zeldomes.ru/user
  /ageevCrync/</a>

  <a href="http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=serebloado&
  quot;>http://remont-obyvi.ru/index.php?subaction=userinfo&user=serebloado<
  ;/a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  bobrostunse 25 تیر 1398 23:56

  <a href="http://masseffectandr.ru/user/susloabess/">http://masseffect
  andr.ru/user/susloabess/</a>

  <a href="http://www.besiegefans.ru/user/cukandause/">http://www.besie
  gefans.ru/user/cukandause/</a>

  <a href="http://www.stolby-hram.ru/user/olejnglova/">http://www.stolb
  y-hram.ru/user/olejnglova/</a>

  <a href="http://klubnika-zemlenika.ru/user/carevUrina/">http://klubni
  ka-zemlenika.ru/user/carevUrina/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  stepakeycle 26 تیر 1398 23:48

  <a href="http://strom-vip.info/user/foropAerog/">http://strom-vip.inf
  o/user/foropAerog/</a>

  <a href="http://clicgo.ru/user/zhuroBreaw/">http://clicgo.ru/user/zhu
  roBreaw/</a>

  <a href="http://stalcu.ru/user/koroltrura/">http://stalcu.ru/user/kor
  oltrura/</a>

  <a href="http://mcsweb.myjino.ru/board/tools.php?event=profile&pname=hohloNub
  ">http://mcsweb.myjino.ru/board/tools.php?event=profile&pname=hohloNub&
  lt;/a>

  <a href="http://theroyalemoney.ru/user/toporoEpine/">http://theroyale
  money.ru/user/toporoEpine/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ivakiEcorway 27 تیر 1398 23:31

  <a href="http://www.t-inweb.ru/forum/user/45381/">http://www.t-inweb.
  ru/forum/user/45381/</a>

  <a href="http://primaline.ru/forum/user/71186/">http://primaline.ru/f
  orum/user/71186/</a>

  <a href="http://porodoks-vay.info/user/maslenSem/">http://porodoks-va
  y.info/user/maslenSem/</a>

  <a href="http://bitpronews.ru/user/razineRoamy/">http://bitpronews.ru
  /user/razineRoamy/</a>

  <a href="http://dnjournal.ru/user/pastuPremn/">http://dnjournal.ru/us
  er/pastuPremn/</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  ارسال نظر
  برای ارسال دیدگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  کد امنیتی :
  عکس خوانده نمی شود
نظرشما در مورد سیستم؟

www.Pooyeshideh.ir