پویش ایده

  موضوع : خبرها تاریخ ارسال : 5 بهمن 1394, 23:05
  پویش ایده


  مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  این مدل سعی می نماید با یکپارچه سازی منابع و بکارگیری قابلیت های فناوری مشترک با شرکتها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و ایجاد و اجرای راه حلهای تعریف شده در مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و دستیابی به زنجیره ارزش، موجب کاهش هزینه های مخاطبین خود گشته و با تاکید به باز مهندسی فرآیندهای مالی و مدیریت دارایی، به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای مالی بوجود آمده همراه با ایمن ترین و کم هزینه ترین راه حل ممکنه و باتلاش در یک همکاری مشارکتی فی مابین مدل و مخاطبین امکان استمرار و پایداری یک کسب و کار را پایه ریزی نماید.
  اجرایی نمودن و عملیاتی شدن مدل:
  سیستم راهبردی مدل بعهده یک نهاد مالی که بعنوان سیاستگذار مالی و مدیریت دارایی مدل خواهد شد می باشد. این نهاد مالی تحت عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) در قالب سهامی عام، پس از جذب و هدایت مخاطبین و با مشارکت مخاطب متقاضی در سازمان بورس و ارواق بهادار به ثبت خواهد رسید.
  صندوق های سرمایه گذاری پروژه و یا ساختمان بعنوان یکی از محورهای اصلی مدل و کانال ارتباطی مدل با مخاطبین می باشند که با تاسیس و ایجاد اولین صندوق به اهدافی از جمله شاخص ترین آن، متمرکز شدن مخاطبین و تجربه مخاطبین در بازار سرمایه را می توان برشمرد.
  سیستم راهبردی مدل قبل از تاسیس هلدینگ گونه ای تعریف گردیده که عوامل اجرایی ایجاد زیرساخت مدل در قالب ارکان صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به واسطه همگن بودن فعالیت ایشان با هلدینگ، تا زمان تاسیس عهده دار ایجاد زیرساخت مدل باشند. مضافاً اینکه براساس وظایف ذاتی خود که مکلف و موظف به رعایت قوانین و ضوابط و دستورالعمل های حاکم در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی می باشند، قطعاً منطبق با قانون حافظ منافع مخاطبین پذیرنده مشارکت نیز خواهند بود.

  معرفی هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) سهامی عام در مدل زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار:
  موضوع فعالیت های اصلی شرکت تشکیل، راه اندازی، شرکت داری انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مداخله یابد.
  بخشی از سایر زمینه فعالیت هلدینگ :
  ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخصی حقوقی سرمایه پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه
  ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
  معرفی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان:
  مجموعه مقررات تاسیس و فعالیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اواخر فروردین 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری مذکور در بند هـ . قانون توسعه ابزارهای نهاد مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
  صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان مزایایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است که به اختصار به 4 مورد آن اشاره می شود :
  الف ـ سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این صندوق ها، از سود ساخت واحدهای سرمایه گذاری ساختمان پروژه صندوق بهره مند می شود
  ب ـ سرمایه گذار می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمانی از طریق فروش به بازار گردان به نقد تبدیل کند
  ج ـ سرمایه گذار می تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه را از طریق تارنمای صندوق دریافت کند.
  د ـ سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان از تضمین بانک در اصل سرمایه و سود سرمایه می تواند برخوردار باشد.
  معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پیشنهادی مدل جهت ایجاد زیرساخت مدل:
  متعهد پذیره نویس ـ بانک عامل
  بازارگردان صندوق ـ کارگزار رسمی بانک عامل
  مدیر صندوق ـ سبدگردان فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  متولی ـ مشاور سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  حسابرس ـ معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور
  مدیریت ساخت ـ دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مدیر ناظر ـ دارای پروانه اشتغال به نظارت در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مجمع صندوق ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  ارزشهای پیشنهادی (مزیت) مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  ـ امکان دستیابی پذیرندگان و اعضای باشگاه به خط اعتباری برای بکارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
  ـ دستیابی اعضای باشگاه به بازار کار جدید و قابل اطمینان براساس پشتوانه مالی و مدیریت دارایی هلدینگ
  ـ توسعه و رشد گستره بازار کار فعلی مشارکت کنندگان
  ـ تضمین و امنیت شغلی مشارکت کنندگان بواسطه کسب خط اعتباری
  ـ تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از محل خط اعتباری ایجادی مدل برای مشارکت کنندگان.
  لازم به ذکر می باشد ارزشهای پیشنهادی مدل از ابتدا و در طول برنامه بشکل تعریف شده قابلیت عرضه و بهره برداری را خواهد داشت .


   درصورت تمایل به عضویت کد 1 را به سامانه پیامکی باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار پیامک فرمایید.
  سامانه پیامکی: 50002666404372


  ------
  ---------------------------------------


  کلیات باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  باشگاه مشتریان، واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط مدل برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای درک شده توسط مشتری راه اندازی و اجرا می شود که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش بهره وری همراه با ایجاد رابطه عاطفی با مشتریان می باشد.
  چشم انداز، اهداف و استراتژیهای مدل در جهت ایجاد کسب و کار پایدار در گردهم آیی اعضای باشگاه در زمان تشکیل مجمع و نیز پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان به تفصیل توسط کمیته راهبردی مدل ارائه خواهد شد.
  • زیرساختهای تعریف شده در باشگاه مشتریان مدل کسب و کار در چند محور اصلی طبقه بندی می شود:
  ـ زیر ساختهای نرم افزاری شامل انواع سیستمهایی که مرتبط با مدل بوده بشرح ذیل می باشد:
  LMS (نرم افزار مدیریتی باشگاه مشتریان)
  CMS (نرم افزار مدیریت محتوای سایت باشگاه مشتریان)
  CRM (نرم افزار مدیریت روابط مشتریان)
  CSM (نرم افزار مدیریت بخش رضایت مشتریان)
  SMS (نرم افزار مدیریت پیام کوتاه)
  ـ زیرساختهای سخت افزاری شامل انواع بسترهای اولیه بشرح ذیل می باشد:
  سرور و شبکه
  سیستم های کامپیوتری
  دسترسی به اینترنت
  Jerrynug 25 آبان 1399 20:04

  Самые качественные Порно комиксы онлайн, находятся по категориям: Инцест, Porn comics, Порно комиксы и Порно комиксы читать языке. Сценаристы использовали всю свою задумку что бы нарисовать их, так и показать все свои идеи через изображённые картины. Постельные сцены в откровенных фотографиях очень трудно увидеть в обыкновенной жизни комиксы порно человека. [url=http://hurtcore.club/] инцест комиксы порно[/url Авторов почте не ограничивают и всё что показано это только их фантазия и идея, но готовый продукт порадует многих любителей жанра.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  UGJoseph 26 آبان 1399 04:09

  “Almighty Tutelary, Duke of all adjustability, we encomium You repayment as a countermeasure in place of the ideal the advancements in computerized communications that we pungency in in our time. Lamentably, scenery aside how, there are those who are littering this consultation superhighway with unprincipled, suggestive, and disparaging pornography.”
  Salute!
  I enjoy to stare family stroking porn
  I want to ask?
  One of the most amazing genres:Webcam and POV porn A vivid presentation of my favorite video: tan lines amateur naked
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Josephmaype 28 آبان 1399 05:10

  ONLINE VERDIENEN VOR 5866 EURO AM TAG - DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://maps.google.co.zm/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0gx
  ONLINE VERDIENEN VON 8856 EURO AM TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: http://images.google.dj/url?q=http://asq.kr/Gg2lqRP8h5Ebj
  PASSIVES EINKOMMEN VON 3076 EURO AM TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES AUTO KAUFEN: http://google.im/url?q=https://onlineuniversalwork.com/3u0hb
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VOR 3775 EURO PRO TAG - KEINE BERUFSERFAHRUNG: http://images.google.ca/url?q=https://jtbtigers.com/3qkt4
  ONLINE VERDIENEN VON 5748 EUR PRO TAG - DIE BESTE INVESTITIONSMOGLICHKEIT: https://images.google.bi/url?q=https://links.wtf/2mCc
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 6046 EURO AM TAG - DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://www.google.com.pa/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlzl
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 4777 EUR PRO TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: https://google.ie/url?q=http://freeurlredirect.com/3vq4s
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 4047 EURO AM TAG - DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: https://google.com.bn/url?q=https://slimex365.com/3ta54
  PASSIVES EINKOMMEN VON 9058 EURO AM TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE IHREN JOB SICHER KUNDIGEN: https://google.tm/url?q=https://darknesstr.com/3psqx
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 4768 EURO IN DER WOCHE - IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: https://www.google.com.lb/url?q=https://darknesstr.com/3pspo
  EINNAHMEN IM INTERNET VOR 7848 EUR AM TAG - GONNEN SIE SICH FINANZIELLE FREIHEIT: http://maps.google.vu/url?q=https://slimex365.com/3ta6f
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 3957 EUR AM TAG - DER BESTE WEG, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://www.google.com.do/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlxi
  ONLINE VERDIENEN VOR 4948 EURO AM TAG - DIE BESTE SEITE, UM ONLINE GELD ZU VERDIENEN: http://google.je/url?q=https://qspark.me/14Dt27
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VOR 3748 EURO AM TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EIN TEURES HAUS KAUFEN: http://maps.google.com.pr/url?q=http://xsle.net/3sjzu
  ONLINE VERDIENEN VON 4876 EUR PRO TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: http://images.google.com.ph/url?q=https://links.wtf/8Yut
  PASSIVES EINKOMMEN ONLINE VON 6758 EUR PRO TAG - IN EINEM MONAT KONNEN SIE SICH EINE TEURE WOHNUNG KAUFEN: http://www.google.co.uk/url?q=https://ecuadortenisclub.com/3qlw7
  PASSIVES EINKOMMEN IM INTERNET VON 6977 EURO AM TAG - INNERHALB EINER WOCHE SIND SIE FINANZIELL UNABHANGIG: https://google.vu/url?q=https://qspark.me/14Dt27
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  BrianDuasy 28 آبان 1399 10:13

  Приглашаем вас с новую группу объявлений по Динскому району в телеграм! <a href='https://t.me/DinskoyRayon'>Объявления Динской район</a>

  Приглашаем вас с новую группу объявлений по Динскому району в telegram! <a href='https://t.me/DinskoyRayon'>Объявления Динского района</a>
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  قبلی
  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  بعدی
  ارسال نظر
  برای ارسال دیدگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  کد امنیتی :
  عکس خوانده نمی شود
نظرشما در مورد سیستم؟

www.Pooyeshideh.ir