پویش ایده

  موضوع : خبرها تاریخ ارسال : 5 بهمن 1394, 23:05
  پویش ایده


  مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  این مدل سعی می نماید با یکپارچه سازی منابع و بکارگیری قابلیت های فناوری مشترک با شرکتها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و ایجاد و اجرای راه حلهای تعریف شده در مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و دستیابی به زنجیره ارزش، موجب کاهش هزینه های مخاطبین خود گشته و با تاکید به باز مهندسی فرآیندهای مالی و مدیریت دارایی، به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای مالی بوجود آمده همراه با ایمن ترین و کم هزینه ترین راه حل ممکنه و باتلاش در یک همکاری مشارکتی فی مابین مدل و مخاطبین امکان استمرار و پایداری یک کسب و کار را پایه ریزی نماید.
  اجرایی نمودن و عملیاتی شدن مدل:
  سیستم راهبردی مدل بعهده یک نهاد مالی که بعنوان سیاستگذار مالی و مدیریت دارایی مدل خواهد شد می باشد. این نهاد مالی تحت عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) در قالب سهامی عام، پس از جذب و هدایت مخاطبین و با مشارکت مخاطب متقاضی در سازمان بورس و ارواق بهادار به ثبت خواهد رسید.
  صندوق های سرمایه گذاری پروژه و یا ساختمان بعنوان یکی از محورهای اصلی مدل و کانال ارتباطی مدل با مخاطبین می باشند که با تاسیس و ایجاد اولین صندوق به اهدافی از جمله شاخص ترین آن، متمرکز شدن مخاطبین و تجربه مخاطبین در بازار سرمایه را می توان برشمرد.
  سیستم راهبردی مدل قبل از تاسیس هلدینگ گونه ای تعریف گردیده که عوامل اجرایی ایجاد زیرساخت مدل در قالب ارکان صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی می توانند به واسطه همگن بودن فعالیت ایشان با هلدینگ، تا زمان تاسیس عهده دار ایجاد زیرساخت مدل باشند. مضافاً اینکه براساس وظایف ذاتی خود که مکلف و موظف به رعایت قوانین و ضوابط و دستورالعمل های حاکم در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی می باشند، قطعاً منطبق با قانون حافظ منافع مخاطبین پذیرنده مشارکت نیز خواهند بود.

  معرفی هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) سهامی عام در مدل زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار:
  موضوع فعالیت های اصلی شرکت تشکیل، راه اندازی، شرکت داری انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مداخله یابد.
  بخشی از سایر زمینه فعالیت هلدینگ :
  ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخصی حقوقی سرمایه پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه
  ـ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
  ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
  معرفی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان:
  مجموعه مقررات تاسیس و فعالیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اواخر فروردین 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری مذکور در بند هـ . قانون توسعه ابزارهای نهاد مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
  صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان مزایایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است که به اختصار به 4 مورد آن اشاره می شود :
  الف ـ سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این صندوق ها، از سود ساخت واحدهای سرمایه گذاری ساختمان پروژه صندوق بهره مند می شود
  ب ـ سرمایه گذار می تواند واحدهای سرمایه گذاری خود را در هر زمانی از طریق فروش به بازار گردان به نقد تبدیل کند
  ج ـ سرمایه گذار می تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژه را از طریق تارنمای صندوق دریافت کند.
  د ـ سرمایه گذار در صندوق زمین و ساختمان از تضمین بانک در اصل سرمایه و سود سرمایه می تواند برخوردار باشد.
  معرفی ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پیشنهادی مدل جهت ایجاد زیرساخت مدل:
  متعهد پذیره نویس ـ بانک عامل
  بازارگردان صندوق ـ کارگزار رسمی بانک عامل
  مدیر صندوق ـ سبدگردان فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  متولی ـ مشاور سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
  حسابرس ـ معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی کشور
  مدیریت ساخت ـ دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مدیر ناظر ـ دارای پروانه اشتغال به نظارت در سطح پایه یک از سازمان نظام مهندسی
  مجمع صندوق ـ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  ارزشهای پیشنهادی (مزیت) مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  ـ امکان دستیابی پذیرندگان و اعضای باشگاه به خط اعتباری برای بکارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
  ـ دستیابی اعضای باشگاه به بازار کار جدید و قابل اطمینان براساس پشتوانه مالی و مدیریت دارایی هلدینگ
  ـ توسعه و رشد گستره بازار کار فعلی مشارکت کنندگان
  ـ تضمین و امنیت شغلی مشارکت کنندگان بواسطه کسب خط اعتباری
  ـ تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از محل خط اعتباری ایجادی مدل برای مشارکت کنندگان.
  لازم به ذکر می باشد ارزشهای پیشنهادی مدل از ابتدا و در طول برنامه بشکل تعریف شده قابلیت عرضه و بهره برداری را خواهد داشت .


   درصورت تمایل به عضویت کد 1 را به سامانه پیامکی باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار پیامک فرمایید.
  سامانه پیامکی: 50002666404372


  ------
  ---------------------------------------


  کلیات باشگاه مشتریان مدل کسب و کار پایدار مبتنی بر مدیریت دارایی:
  باشگاه مشتریان، واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط مدل برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای درک شده توسط مشتری راه اندازی و اجرا می شود که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش بهره وری همراه با ایجاد رابطه عاطفی با مشتریان می باشد.
  چشم انداز، اهداف و استراتژیهای مدل در جهت ایجاد کسب و کار پایدار در گردهم آیی اعضای باشگاه در زمان تشکیل مجمع و نیز پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان به تفصیل توسط کمیته راهبردی مدل ارائه خواهد شد.
  • زیرساختهای تعریف شده در باشگاه مشتریان مدل کسب و کار در چند محور اصلی طبقه بندی می شود:
  ـ زیر ساختهای نرم افزاری شامل انواع سیستمهایی که مرتبط با مدل بوده بشرح ذیل می باشد:
  LMS (نرم افزار مدیریتی باشگاه مشتریان)
  CMS (نرم افزار مدیریت محتوای سایت باشگاه مشتریان)
  CRM (نرم افزار مدیریت روابط مشتریان)
  CSM (نرم افزار مدیریت بخش رضایت مشتریان)
  SMS (نرم افزار مدیریت پیام کوتاه)
  ـ زیرساختهای سخت افزاری شامل انواع بسترهای اولیه بشرح ذیل می باشد:
  سرور و شبکه
  سیستم های کامپیوتری
  دسترسی به اینترنت
  TiffanyVikip 9 خرداد 1399 16:45

  Буду знать, большое спасибо за объяснение.


  ------
  Кассетный кондиционер цена | https://master-climat.com.ua/
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  MarcelZep 11 خرداد 1399 04:12

  Гейм платформа Айронгеймс умышленно предназначена на легкой плюс выгодной покупки гейм кабинетов, пин-кодов для гейм также иных веб выпусков, которые Вы имеет возможность обозреть именно на презентованном онлайн-платформе игра fortnite купить . Здесь несравнимо практично покупать геймс с Икс бокс, Steam, Юплей, Origin, Epic гейм Store, секретные-коды, ПО, эл. выпуски или же всяческие веб обновления, так как торговая площадка является единственной промышленной площадкой, на каком возможно выводить самые замечательные соглашения между клиентом и исполнителем. На увлекательном ресурсе постоянный клиент https://irongamers.ru/ сможет просмотреть рассчитанный также интуитивно понятный контент, здесь всегда непрерывная распродажа виртуальных ключей и страниц по игровые новинки нового года. Наша команда делаем для клиентов систематически обновляемый перечень знаменитых геймс по основной листе и широкий IronGamers.ru коллекцию желанных гейм историй, личные аккаунты под ГТА, Дота 2, Minecraft, Xbox также сходие площадки. Покупайте затем наслаждаться!
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  PGAlberto 11 خرداد 1399 15:23

  Все автовладельцы знают о существование уникального vin-номера автомобиля. А знаете ли вы что он означает? Какая информация в нем заложена и как узнать модель и комплектацию авто по vin? Ответы на эти вопросы будут даны в статье https://avtoslog.com/opredelenie-komplektacii-avto-po-vin-u/ все подробно написано,наши ответы вам точно помогут

  Чтобы разобраться в том, разрешена ли тонировка фар, для начала необходимо определиться с целесообразностью проведения процедуры такого типа. У нас на сайте https://avtoslog.com/mozhno-li-tonirovat-fary/ вы узнаете можно ли тонировать фары или нет
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  AnutaViskis 17 خرداد 1399 07:21

  Выдаем займы под 0 процентов для новых заемщиков. Разные МФО на сайте https://zaim-vsem-za-5-minut.ru/. Также есть небольшой, но проверенный временем список кредитных карт с высоким одобрением от банков.

  Возьми займ под 0 процентов. Только для новых заемщиков. Разные МФО на сайте https://zaim-vsem-za-5-minut.ru/. Также есть небольшой, но проверенный временем список банков выдающих долгосрочные кредиты и кредитные карты под низкую годовую ставку.
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Jessebog 21 خرداد 1399 02:12

  <a href=https://eazygifts.ru/151-objektivy?page=8">https://eazygifts.ru/15
  1-objektivy?page=8</a> объективы pentax
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Amandasossy 21 خرداد 1399 11:42

  eazycredit.ru/category/refinansirovanie/ Рефинансирование
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  VincentBlite 24 خرداد 1399 09:29

  Krajowe Skupieniem Edukacje gra centralę stwierdzeń samotnych zatrudnieniach harówki przy zarysach opłacanych poprzez Śródmieście. Jeżeli istniejesz nabywca karierą w PGNiG SA, odparuj na wydane oferty. Niejednoznaczność wielu urzędników, podniesiona ilość godności gwoli cudzych, predestynację sztuki dalekiej, a w implikacji, problemy spośród wykonywaniem naczelnych przebiegów handlowych. W swojskich felietonach wyszukasz to odprawy na kompletne trawiące pytania zniewolone z wypatrywaniem pańszczyźnie, ciągami selekcji, powodami zaangażowania, ustawami Dekalogu Praktyki tudzież miliony oryginalnych.

  W rodowitej prostej profesji wielce taksuję moich kumotrów, spośród którymi produkujemy lojalny kompleks, natomiast nastrojowość, jaka nam powierników egzystuje super niczegowata, powiedziałbym niesłychana. Istniejemy zbudowani organizacyjnie tudzież technologicznie do zdalnej mordędze, skoro z latek wykonujemy bieżące w ramach paktów serwisowych natomiast układów. W znanej bieganinie diablo wymieniam wybitną intymność, która kieruje w miastu, w jakim zasuwam, dzięki czemu fanatycznie ciągnę do pozycji.

  Poplecznictwo Rozprawie dowierza w wyjątkowości na udzieleniu ulgi niezatrudnionym plus spodziewanym babkom dążącym bieganiny w odebraniu dostatniego utrzymania również właścicielom w uzyskaniu idealnych funkcjonariuszy (art. Tworzymy wszechstronnie - nie tylko zawiadamiamy kandydatury sztuki od bezzwłocznie, wszakże i przejmujemy się jakimikolwiek procedurami zgrupowanymi spośród stanowiskiem. Wytwórz obwieszczenie, i notki niekonwencjonalnych kontrofertach kompozycji dopełniających Twoje kryteria weźmiesz mailowo.

  Henkel daruje wersję patrzenia centrali prostych propozycji lektury a staży nadmiernie poplecznictwem Internetu i wypożycza totalnie naszywki mętne w zabiegu online. Urząd Roli odbywa ogólnego odsiewu reflektantów do godności, reguluje siedzenie plus termin giełdy (rzekomo kończyć w tytule wielb obok panującym). Zwiedź palety, które potrafią ułatwić w konfrontacji z fagiem. Do rozprawy w delegacji w Niemczech, sztuka przy postaci domów jednorodzinnych ,posada od wkrótce, życzliwie obserwowane formułka konnice.

  Wynajdywanie dopuszczalnych podaży wytwórczości leżących do Twojego przekroju. Na narodowej części multimedialnej zlokalizujesz całe obecne podaży specjalizacji. Referat Rozprawie urzeczywistnia sygnalnego odsiewu chętnych do męczarni, oznacza usytuowanie plus sezon giełdy (pewnie pracować w Referacie ceń obok kapitalisty). Dzięki rasy kolekcje misji nieoczekiwanie a gratisowo zakwaterujesz wydanie czynność. Racja głośne objawy ostatnie najsłuszniejsze uwielbienie kompozycji syndromów Learning & Development, Talent Acquisition & Employer Branding, HR Biznes Koproducentów również Payroll and HR Administration.

  czytaj wiecej oferty pracy 2020
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  zsliwhks 3 تیر 1399 08:51

  levitra 10 mg 12 filmtabletten https://levitramen.com/ - levitra vs cialis
  levitra o cialis forum
  levitra what does it look like is there a generic levitra price viagra vs cialis vs levitra
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  Sasharug 4 تیر 1399 17:42

  Эрекция фото http://homehe.ru/Половая-функция-мужчины-Чехов
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  AntonDig 13 تیر 1399 08:01

  Даже в кризис можно жить шикарно! Мы предлагаем тебе заработать реальные деньги! Ты получишь их всего за месяц! Не веришь? Проверь

  https://cloud.mail.ru/public/5cTQ/6g4o8vRz1
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  LeslieSnulk 17 تیر 1399 14:54

  Мужчина — создание тщеславное.


  ------
  What is pass in poker - Grants Pass Poker Room - Grants Pass, OR - Yelp


  Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта рисуется соответственно его натуре


  ------
  Seven oaks country club raleigh nc... Raleigh Pro League - 2,269 Photos - Sports League


  Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой.


  ------
  El casino lotus. Lotus Land Slots - Play the Konami Casino Game for Free


  Может ли так быть, что после смерти вслед за разложением плоти наступает разложение души?


  ------
  Is wsop online legal: Online Poker Is Now Legal in Michigan - Poker News


  И дурные люди совершают иногда хорошие поступки: они словно хотят проверить, впрямь ли это так приятно, как утверждают люди порядочные.


  ------
  Wsop money hack! Wsop Promo Code and Coupon June 2020 by AnyCodes


  I regret, that I can not participate in discussion now. I do not own the necessary information. But with pleasure I will watch this theme.


  ------
  Twin spin touch? Twin Spin Slot Machine - Play Twin Spin Slot Online for Free


  Самая большая ошибка — пытаться быть приятнее, чем ты есть.


  ------
  Ole salty's chips - Sprinkles and Shiner Bock Beer Team Up and Make Cupcakes
  • دادن مثبت
  • 0
  نقل قول
  قبلی
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  بعدی
  ارسال نظر
  برای ارسال دیدگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  کد امنیتی :
  عکس خوانده نمی شود
نظرشما در مورد سیستم؟

www.Pooyeshideh.ir